L'Espai Pedagògic CPL

Què fem a l'Espai Pedagògic?

Oferim als infants i als adolescents suport educatiu en tallers, fent deures i reforçant els seus continguts escolars, en grups cooperatius, seguint la línea pedagògica que caracteritza als nostres centres.

Les nostres intervencions es fonamenten en els principis pedagògics de la psicologia genètica. Sota aquests principis, hem elaborat el programa ACOS per a la intervenció en les dificultats lectoescriptores i el programa ASIGMA per a la intervenció en les dificultats amb les matemàtiques, que identifiquen el treball del nostre equip i li donen unitat.

Fem deures

En l’Espai Pedagògic els infants i els adolescents disposen d’un espai en grup per fer els deures i les tasques escolars programades en la seva escola, amb el suport d’una tutora que resoldrà els seus dubtes ajudant-los en el seu aprenentatge.

Reforcem el que hem après

Els infants i els adolescents treballen els continguts de l’àrea en la que presentin més dificultats i que no tinguin ben assolits, amb el suport d’una tutora i amb la cooperació del grup.

Tallers que oferim

Els tallers són activitats pedagògiques on els infants i els adolescents que hi participen tenen oportunitat de millorar àrees específiques de l’aprenentatge, en cooperació amb el grup, i a partir de la programació d’un treball continuat, especialitzat i adaptat a les seves necessitats.

Construïm mapes conceptuals

Experimentem amb el coneixement per aprendre a crear xarxes semàntiques que els facilitin l’aprenentatge.

Resolem problemes matemàtics

Fem aprenentatges significatius de les matemàtiques mitjançant el programa ASIGMA.

Què és el programa ASIGMA?

Reforcem el raonament lògic-matemàtic

Estimulem les bases del pensament lògic-matemàtic mitjançant el programa ASIGMA.

Què és el programa ASIGMA?

Millorem la fluïdesa lectora

Reforcem els nivells bàsics de la descodificació en el processament lector mitjançant el programa ACOS.

Què és el programa ACOS?

Gaudim de l’ortografia

Potenciem de forma lúdica les habilitats i els coneixements implicats en l’aprenentatge de l’ortografia.

Redactem i comprenem

Planificant i entenent allò que es vol expressar de forma cooperativa mitjançant el programa ACOS.

Què és el programa ACOS?

ASIGMA

Aprenentatge Significatiu de les Matemàtiques

El programa ASIGMA té les seves bases en els principis de la Psicologia Genètica (Piaget), de l’Escola de Ginebra (Mugny), i en els treballs que durant els anys 80-90 es van desenvolupar en l’IMIPAE de Barcelona.

A través de 3 blocs d’aprenentatge, ASIGMA treballa de forma sistemàtica i seqüenciada les habilitats i els coneixements preoperatoris i operatoris implicats en el desenvolupament del pensament matemàtic, així com tota la varietat de nombres i operacions que d’ells se’n deriven, i la seva representació mitjançant el llenguatge matemàtic.

Apliquem ASIGMA en els infants diagnosticats de Discalcúlia i amb dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques que assisteixen als CPL SantaEulàlia-Vic, en els tallers Resolem problemes matemàtics i Reforcem el raonament lògic-matemàtic, i en els blocs Reforcem el que hem après i Fem deures de matemàtiques en el nostre Espai Pedagògic.

ACOS

Programa Analític, Connexionista i Seqüencial per l’aprenentatge de la lectoescriptura i la reeducació de les seves dificultats.

El programa ACOS es desenvolupa des de l’any 1987. Té una fonamentació pedagògica (model genètic constructivista i en els treballs que durant els anys 80-90 es van desenvolupar en l’IMIPAE de Barcelona), neurocognitiva (processament del llenguatge escrit), clínica (experiència acumulada des de l’any 1987) i teòrica (actualització constant dels coneixements en la intervenció en les dificultats en la lectura i l’escriptura).

A través dels tres eixos fonamentals del programa (l’anàlisi auditiva i visual, la connexió auditiva-gràfica i gràfica-fonològica i la programació seqüenciada en funció dels nivells de processament) ACOS treballa de forma sistemàtica els objectius establerts per a cada infant després d’una valoració també molt acurada de les dificultats infantils inicials, orals (amb l’instrument PADIL) i escrites (amb el test TEYL).

Apliquem ACOS en els infants diagnosticats de Dislèxia i amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura que assisteixen als CPL Santa-Eulàlia Vic, en els tallers Millorem la fluïdesa lectora, Gaudim de l’ortografia, i Redactem i comprenem, i en els blocs Reforcem el que hem après i Fem deures de Català – Castellà en el nostre Espai Pedagògic.

On pots trobar L'espai pedagògic?

L'espai pedagògic està ubicat al carrer Bisbe Font Andreu, 23 de Vic.

Pujar